VÝSKUM

Zameranie výskumu


VUP patrí dlhodobo medzi špičkové firmy, ktoré vykonávajú priemyselný výskum v oblasti chémie. Jedná sa predovšetkým o výskum petrochemických a iných organických a anorganických syntéz, procesov a výrobkov do úrovne technologických podkladov pre nové výrobne. Vzhľadom na dĺžku svojej existencie patrí medzi najstaršie firmy v tejto oblasti výskumu.

Výskum vykonáva jednak pre vlastnú potrebu, ako aj pre iné subjekty. Zabezpečuje kompletné riešenie projektov, ktoré zahrňuje vypracovanie literárnej a patentovej rešerše, laboratórny a technologický výskum, vypracovanie analytických metodík na stanovenie surovín, produktov a medziproduktov, meranie technicko-bezpečnostných a fyzikálno-chemických parametrov surovín a produktov, delenie reakčných zmesí a čistenie produktov, overovanie procesu v štvrť až poloprevádzkovom meradle, riešenie ekológie, chemické inžinierstvo a vypracovanie technologických podkladov pre zavedenie výroby.

Výsledky úspešného výskumu sa prejavili aj vo vynálezcovskej činnosti. Za dobu existencie organizácie podali pracovníci 1075 prihlášok vynálezov, na ktoré bolo udelených 970 patentov.

Počas viac ako šesťdesiatročnej existencie firmy boli výsledky vedeckej a výskumnej práce publikované v stovkách článkov v domácich a zahraničných odborných časopisoch a prezentované na mnohých domácich a medzinárodných kongresoch, konferenciách a seminároch.

Vo výskume pracuje 25 pracovníkov, z nich 15 má vysokoškolské vzdelanie 2. a 3. stupňa.

Výskum je dôležitou súčasťou činnosti VUP. Príjmy za výskumnú činnosť pre domácich aj zahraničných klientov predstavujú významný podiel na celkových výnosoch firmy. Snahou vedenia VUP je udržať a naďalej skvalitňovať vlastnú výskumnú základňu aj v budúcnosti.


Na začiatok stránky

Copyright © 2024 VUP a.s.

INFORMÁCIEKONTAKT PRODUKTYOBCHODNÉ PODMIENKYMAPA STRÁNOKPOSLAŤ ZNÁMEMUOCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu