NOVINKY / PONUKA NA ZISŤOVANIE ZDRAVIU ŠKODLIVÝCH CHEMICKÝCH FAKTOROV V PRACOVNOM OVZDUŠÍ

1.4.2022 | Oznam - DMBA pre automobilový priemysel

Vážení zákazníci,

touto správou Vás chceme informovať, že po úspešnom ukončení výskumno/vývojového a inovačného projektu máme v portfóliu nový produkt:

DMBA pre automobilový priemysel

Technickú špecifikáciu nového produktu nájdete tu DMBA - automotive13.4.2021 | Announcement - Price correction of DMPA & DMBA

We would like to inform You that from 01.05.2021 we are raising the price of all qualities and grades of:

- DMPA (2,2-Bis(hydroxymethyl)propanoic acid, CAS: 4767-03-7) by 6% according to the current price levels
- DMBA (2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid, CAS: 10097-02-6) by 10% according to the current price levels.
The present price correction is merely a reaction to continuous growth of the raw materials prices (aldehydes, peroxydes and others).

VUP, a.s. will continue to maintain the high level of quality of the produced chemicals.


19.2.2021 | Announcement - Price correction of DMPA

We would like to inform You that from 01.03.2021 we are raising the price of all qualities and grades of DMPA (2,2-Bis(hydroxymethyl)propanoic acid, CAS: 4767-03-7) by 8% according to the current price levels.
The present price correction is merely a reaction to increased prices of the raw materials (aldehydes, peroxydes and others).
VUP, a.s. will continue to maintain the high level of quality of the produced chemicals.


Nariadenie vlády SR č.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickými faktormi pri práci (v znení neskorších predpisov) ustanovuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb na úseku ochrany zdravia ľudí. Jednou z dôležitých povinností je zabezpečiť ochranu zdravia pracovníkov pred účinkami škodlivých chemických faktorov vykonávaním opatrení na zlepšenie pracovného ovzdušia.

Uvedené nariadenie vlády ukladá fyzickým a právnickým osobám povinnosť zisťovať zdraviu škodlivé chemické faktory v pracovnom ovzduší.

Obraciame sa na Vás s ponukou služieb na zisťovanie zdraviu škodlivých chemických faktorov (kvantitatívne určenie koncentrácie chemických látok) v pracovnom ovzduší.

V našej akciovej spoločnosti fungujú od roku 1998 akreditované skúšobné laboratória ATBEL, v rámci ktorých bola vytvorená meracia skupina, ktorá vykonáva meranie chemických faktorov v pracovnom ovzduší. Získala osvedčenie hlavného hygienika SR a akreditáciu SNAS o odbornej spôsobilosti na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie chemických faktorov v pracovnom ovzduší, služiace na účely jednania s orgánmi štátnej správy a posudzovania ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov.

Dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na našu ponuku služieb kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania zdraviu škodlivých chemických faktorov v pracovnom ovzduší v rozsahu podľa Prílohy č.1 k Nariadeniu vlády SR č.300/2007 Z.z., ktorým sa mení Nariadenie vlády SR č.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickými faktormi pri práci.

Vykonávame meranie týchto chemických faktorov:

  • alkány, alkény a cyklány
  • aromáty a alkylaromáty
  • alifatické a cyklické aldehydy a ketóny
  • acetáty a akryláty
  • alifatické a cyklické alkoholy a étery
  • chlór, chlorovodík a chlórované uhľovodíky alkylénoxidy prchavé sírne zlúčeniny amoniak a amíny tuhé častice a pevné aerosóly

V U P, a. s., Nábrežná 4,
971 04 PRIEVIDZA

Tel.: 046/5430 841 Fax: 046/5430 261 E-mail: ziak@vupas.sk

ANALYTICKÉ, TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÉ
A EKOLOGICKÉ LABORATÓRIÁ

AKREDITOVANÉ LABORATÓRIÁ

              


V prípade Vášho záujmu o ponúkané služby Vám poskytneme potrebné informácie na mailovej adrese:

ziak@vupas.sk

Ing. Ľudovít Žiak
vedúci odboru ATBEL

 

                        

Na začiatok stránky

Copyright © 2024 VUP a.s.

INFORMÁCIEKONTAKT PRODUKTYOBCHODNÉ PODMIENKYMAPA STRÁNOKPOSLAŤ ZNÁMEMUOCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu