NOVINKY / PONUKA NA ZISŤOVANIE ZDRAVIU ŠKODLIVÝCH CHEMICKÝCH FAKTOROV V PRACOVNOM OVZDUŠÍ

Nariadenie vlády SR č.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickými faktormi pri práci (v znení neskorších predpisov) ustanovuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb na úseku ochrany zdravia ľudí. Jednou z dôležitých povinností je zabezpečiť ochranu zdravia pracovníkov pred účinkami škodlivých chemických faktorov vykonávaním opatrení na zlepšenie pracovného ovzdušia.


Uvedené nariadenie vlády ukladá fyzickým a právnickým osobám povinnosť zisťovať zdraviu škodlivé chemické faktory v pracovnom ovzduší.

Obraciame sa na Vás s ponukou služieb na zisťovanie zdraviu škodlivých chemických faktorov (kvantitatívne určenie koncentrácie chemických látok) v pracovnom ovzduší.

V našej akciovej spoločnosti fungujú od roku 1998 akreditované skúšobné laboratória ATBEL, v rámci ktorých bola vytvorená meracia skupina, ktorá vykonáva meranie chemických faktorov v pracovnom ovzduší. Získala osvedčenie hlavného hygienika SR a akreditáciu SNAS o odbornej spôsobilosti na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie chemických faktorov v pracovnom ovzduší, služiace na účely jednania s orgánmi štátnej správy a posudzovania ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov.

Dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na našu ponuku služieb kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania zdraviu škodlivých chemických faktorov v pracovnom ovzduší v rozsahu podľa Prílohy č.1 k Nariadeniu vlády SR č.300/2007 Z.z., ktorým sa mení Nariadenie vlády SR č.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickými faktormi pri práci.

Vykonávame meranie týchto chemických faktorov:

  • alkány, alkény a cyklány
  • aromáty a alkylaromáty
  • alifatické a cyklické aldehydy a ketóny
  • acetáty a akryláty
  • alifatické a cyklické alkoholy a étery
  • chlór, chlorovodík a chlórované uhľovodíky alkylénoxidy prchavé sírne zlúčeniny amoniak a amíny tuhé častice a pevné aerosóly

V U P, a. s., Nábrežná 4,
971 04 PRIEVIDZA

Tel.: 046/5430 841 Fax: 046/5430 261 E-mail: ziak@vupas.sk

ANALYTICKÉ, TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÉ
A EKOLOGICKÉ LABORATÓRIÁ

AKREDITOVANÉ LABORATÓRIÁ

              


V prípade Vášho záujmu o ponúkané služby Vám poskytneme potrebné informácie na mailovej adrese:

ziak@vupas.sk

Ing. Ľudovít Žiak
vedúci odboru ATBEL

 

                        

Na začiatok stránky

Copyright © 2021 VUP a.s.

INFORMÁCIEKONTAKT PRODUKTYOBCHODNÉ PODMIENKYMAPA STRÁNOKPOSLAŤ ZNÁMEMUOCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu